Ovi uslovi važe od dana 01.12.2018.

Prijavljivanjem za PIM usluge ili bilo koje druge usluge koje pruža Pim Sites D.O.O., Čačak obavjezujete se da ćete poštovati sledeće uslove korišćenja usluga. Sve nove funkcije ili alati koji se dodaju na trenutnu uslugu takođe automatski spadaju pod ove uslove korišćenja, sa uslovima za servis. Trenutnu verziju uslova korišćenja usluga možete pregledati u bilo kom trenutku u https://pimsites.me/uslovi. PIM zadržava pravo da ažurira i mijenja djelove sajta i usluga kao i uslove korišćenja. Korisnici se savjetuju da provjere uslove korišćenja na ovoj strani periodično kako bi se upoznali sa eventualnim izmjenama.

Morate pročitati i složiti se sa svim uslovima korišćenja iz ovog dokumenta pre nego postanete korisnik PIM usluga.

Ključni termini ovih uslova

 1. PIM Sites D.O.O. iz Čačka je vlasnik platforme i pravno lice koje stoji iza ovog servisa, i biće oslovljavano kao "PIM", "Mi"
 2. PIM platforma ("platforma") je servis koji pruža PIM u svrhu pravljenja internet prezentacija i online prodavnica
 3. Partneri PIM-a predstavljaju pravna lica sa kojima se ostvaruje saradnja radi izvršavanja funkcionalnosti platforme, i njihove servise i usluge ćemo oslovljavati "partnerski servisi"
 4. Korisnici platforme ("korisnici") su pravna i fizička lica koja registruju nalog i slože se sa ovim uslovima korišćenja, radi korišćenja funkcionalnosti platforme. Korisnici koji aktivno koriste eCommerce Servis su oslovljeni u ovom dokumentu i kao "Trgovac".
 5. Posjetioci predstavljaju krajnje posjetioce sajtova korisnika, i mogu se takođe osloviti i kao kupci, jer za online kupovinu se ne registruje nalog na platformi.
 6. Procesor kartica predstavlja servis partnera koji izvršava transakcije i u ovim uslovima se može osloviti kao partner ili banka.

Uslovi naloga

 1. Usluge mogu koristiti fizička ili pravna lica. Fizička lica moraju biti starija od 18 godina.
 2. Da bi pristupili našim uslugama morate registrovati PIM nalog i unijeti svoje ime (ime firme), adresu, broj telefona, email adresu i svaku drugu informaciju obeleženu kao obaveznu. PIM zadržava pravo da odbije Vašu prijavu ili prekine pružanje usluge u bilo kom momentu iz bilo kog razloga.
 3. PIM može koristiti Vašu email adresu, fizičku adresu ili broj telefona za ostvarivanje kontakta sa vama.
 4. Vi ste isključivo odgovorni za bezbjednost svoje lozinke. PIM ne snosi nikakvu odgovornost za štetu nastalu otkrivanjem Vaše lozinke od strane trećeg lica.
 5. Za sav sadržaj i legalnost sadržaja koji postavite na sajt odgovornost snosite isključivo Vi. Nije dozvoljeno postavljanje nikakvog malicioznog programskog koda ili korišćenje programa takvog tipa.
 6. Kršenje bilo kog dela uslova korišćenja može dovesti do prestanka pružanja usluga. PIM zadržava diskreciono pravo utvrđivanja potencijalnog kršenja ovih uslova.
 7. Ukoliko se prijavljujete u ime svog poslodavca ili pravnog lica koga zastupate vlasnik naloga će biti poslodavac to jest pravno lice. Ukoliko otvarate nalog za treće lice potrebno je i podrazumijeva se da posjedujete odgovarajuća ovlašćenja trećeg lica.

Uslovi partnerskih servisa

 1. PIM ne preuzima odgovornost za rad i pružanje usluga partnera, i za svaki servis partnera ćete imati adekvatne uslove korišćenja koji se odnose na upotrebu njihovog servisa.
 2. PIM takođe nema odgovornost nad čuvanjem i obradom vaših podataka na servisima partnera, pa samim tim za uvid u detaljnu upotrebu vaših podataka ćete morati da kontaktirate predstavnike partnera.
 3. Sistem plaćanja za eCommerce Servis pruža NLB Banka AD koja posluje u skladu sa uslovima i smernicama kartičarskih organizacija. Detalje o obradi i privatnosti podataka možete pročitati na stranici https://www.nlb.me/me/preduzeca/proizvodi/nlb-e-commerce
 4. Servis Google MyBusiness koristi korisnikov google nalog koji se povezuje u okviru platforme, ali se autorizacija i čuvanje podataka vrši na Google serverima i u skladu sa uslovima korišćenja Google MyBusiness API servisa.

Intelektualna svojina

 1. PIM zadržava pravo vlasništva intelektualne svojine na sadržaju same platforme, isključujući sadržaj koji su napravili korisnici platforme, i trećih strana koje su korisnici koristili za pravljenje svojih prezentacija.
 2. PIM poštuje autorska prava, i ukoliko korisnik postavi sadržaj na platformu za koji nema prava nad intelektualnom svojinom, PIM može ukloniti sadržaj sa platforme bez prethodne najave korisniku.
 3. Sadržaj koji korisnik unosi na platformu ne mijenja prava intelektualne svojine, i samim tim sav sadržaj koji je korisnik napravio ostaje u njegovom vlasništvu.
 4. Korisnik ima pravo da ukloni bilo koji sadržaj ili zahtjeva brisanje cijelog naloga u bilo kom trenutku.
 5. Postavljanjem i upload-ovanjem sadržaja se slažete da: (a) drugi internet korisnici pregledaju taj sadržaj; (b) dozvoljavate čuvanje i prikaz tog sadržaja na PIM platformi; (c) da PIM može u bilo kom momentu pregledati i proveriti taj sadržaj.
 6. Korisnik je isključivo odgovoran za legalnost sadržaja koji postavi na svoj nalog.
 7. PIM zadržava pravo korišćenja Vašeg imena, oznaka i logoa u svrhu promovisanja platforme

PIM prava

 1. Zadržavamo pravo izmjene ili prekida pružanja usluga iz bilo kog razloga bez predhodnog obavještenja.
 2. Zadržavamo pravo nepružanja usluga određenim licima iz bilo kog razloga.
 3. PIM ne provjerava unaprijed sadržaj koji korisnici postavljaju i zadržava pravo uklanjanja sadržaja koji smatra neprimjerenim iz bilo kog razloga u svakom momentu.
 4. U slučaju spora oko vlasništva nad nalogom PIM zadržava pravo da utvrdi vlasnika na osnovu priložene dokumentacije ili ugasi nalog.

Ograničenje odgovornosti

 1. Korisnik razume i slaže se sa time da PIM nije ni na koji direktan, indirektan ili specijalan način odgovoran za bilo koji vid štete ili gubitka profita usled korišćenja ili nedostupnosti naših usluga.
 2. Korišćenje naših usluga je isključivo na sopstevnu odgovornost. Usluge se pružaju kakve jesu bez ikakvih garancija.
 3. PIM ne garantuje dostupnost i bezbjednost usluga kao i to da ne može doći do grešaka u radu sistema.
 4. PIM ne garantuje pouzdanost i preciznost bilo kojih informacija dobijenih putem našeg sajta ili usluga.
 5. PIM ne garantuje da ćete biti zadovoljni pruženim uslugama i da će one ispuniti sva Vaša očekivanja kao ni to da će vršiti bilo kakve popravke ili izmjene po Vašim zahtjevima.
 6. PIM ne odgovara za tačnost podataka proizvoda koje korisnici definišu i postave na platformu u okviru eCommerce Servisa
 7. PIM ne odgovara za proces dostave proizvoda nakon kupovine u okviru eCommerce sistema

Privatnost podataka

 1. PIM će koristiti sve standarde industrije i dobre prakse kako bi sačuvao integritet podataka korisnika i posjetilaca. U to su uključeni zaštitni sistemi serverske infrastrukture, kao i sigurnosna duplikacija podataka, kao i standardni kriptografski sistemi za komunikaciju i čuvanje podataka. Detaljnije informacije o čuvanju i obradi podataka možete pročitati u Politici privatnosti.

eCommerce servis za korisnike

PIM omogućava korisnicima uz servise partnera funkcionalnost prodaje robe i usluga putem interneta. Kako bi se koristila ova usluga, korisnici moraju da imaju registrovanu preduzetničku radnju ili privredno društvo, i da ispune preduslove za korišćenje usluga eCommerce servisa:

 1. Korisnik mora da posjeduje račun u banci partnera kako bi se transakcije sa sistema mogle usmeravati na račun korisnika.
 2. Korisnik mora da tačno popuni podatke pravnog lica koje zastupa, i da posluje u skladu sa zakonima Republike Crne Gore.
 3. Korisnik se mora prijaviti kod PIM partnera putem platforme i dobiti pristup kartičarskom sistemu za online naplatu putem platnih kartica.
 4. Korisnik mora popuniti obavezne pravne dokumente kako bi poslovao u skladu sa uslovima kartičarskih organizacija i banke:
  1. Uslovi prodaje na daljinu
  2. Uslovi dostave
  3. Uslovi garancije
  4. Prava i obaveze kupaca
 5. Korisnik se obavjezuje da će vršiti prodaju robe i/ili usluga u skladu sa zakonom i propisima Republike Crne Gore. Na internet prodajnom mestu izričito je zabranjeno nuditi robu/usluge iz sledećih kategorija:
  1. radioaktivne, otrovne i eksplozivne materije
  2. hemijske proizvode štetne za okolinu
  3. zaštićene životinjske i biljne vrste
  4. ljudske ili životinjske organe
  5. opojne droge
  6. pornografski materijal
  7. lekovi
  kao i drugih kategorija propisanih zakonskom ili regulativom kartičarskih organizacija.
 6. Korisnik preuzima odgovornost za ispunjenje usluga i organizovanje logistike dostave proizvoda kupljenih putem platforme

eCommerce uslovi prema kupcima

Korisnik eCommerce servisa PIM platforme ("Trgovac") je u obavjezi da prihvati sve validno prezentovane platne kartice:

 1. Bez zahtjevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije
 2. Bez postavljanja obavještenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu platnu karticu
 3. Bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, povjerljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, NLB Banka Crna Gora, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni PIM sistemu.

Lični i adresni podaci kupaca koji se predočavaju Trgovcu prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom. Ovi podaci takođe su regulisani Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i neće biti korišteni u druge svrhe osim za realizaciju kupovine kao i komunikacije između Trgovca i kupca kao i treće strane zadužene za isporuku robe.

Trgovac se obavjezuje da od potrošača neće zahtjevati i arhivirati u bilo kojoj elektronskoj formi, podatke vezane za platnu karticu kojom se transakcija realizuje a posebno broj kartice, datum isticanja, CVC2 ili CVV broj, itd.

Odustanak od kuponvine je moguć u skladu sa zakonom, i procedura za njega je da se popuni dostavljen dokument za raskid ugovora na daljinu i da se pošalje trgovcu kako bi se realizovala refundacija porudžbine. Troškovi transporta nisu uključeni u refundaciju, i refundacija istih je preciznije definisana u uslovima prodaje na daljinu datog trgovca.

Ukoliko nastane spor prilikom realizacije kupo-prodaje, moguće je kontaktirati predstavnika procesora transakcija putem elektronske pošte na [email protected] i u toj situaciji je potrebno da obe strane poseduju dokaze o transakciji, izdatoj robi ili kuponu za uslugu kako bi se izvršila arbitaža i razrešio spor prilikom refundacije.

eCommerce usluge

Realizacija prodaje usluga Trgovca se vrši putem vaučera koje generiše platforma. Dužina trajanja vaučera je 30 kalendarskih dana od datuma kupovine. Vaučer nije personalizovan i odgovornost kupca je da čuva vaučer od trećih strana nakon kupovine, jer Trgovac nije dužan da provjerava identitet kupca prilikom iskorišćenja vaučera.

Vaučer se validira u prisustvu predstavnika Trgovca, i nakon izvršene usluge se poništava njegovo važenje. Tom prilikom se formira digitalni zapis i email izveštaj kupcu o izvršenju usluge.

Reklamacije za izvršenje usluge su isključivo odgovornost Trgovca i PIM i partneri ne odgovaraju za kvalitet, vrijeme i način izvršavanja usluga Trgovca.

Plaćanje i cijene usluga platforme

 1. Kreiranje naloga (sajta) na pim platformi je besplatno.
 2. Promotivni period se odnosi na kalendarski mesec u kome je nalog (sajt) kreiran.
 3. Ukoliko je nalog kreiran nakon 20. dana u mesecu promotivni period se produžava i na naredni kalendarski mesec.
 4. Nakon isteka promotivnog perioda korisnici plaćaju mjesečno održavanja čija je aktuelna cijena istaknuta na PIM sajtu.
 5. Plaćanje se vrši do kraja kalendarskog meseca za tekući kalendarski mesec. Kašnjenja u plaćanju rezultuju suspendovanje naloga i prekid pružanja usluga.
 6. PIM ne vrši refundaciju uplata.

Otkazivanje i prekid pružanja usluga

 1. Svoj nalog i korišćenje usluga možete otkazati bilo kada slanjem email-a na: [email protected] i praćenjem uputsva dobijenih u odgovoru.
 2. Nakon slanja zahtjeva za prekid usluga:
  1. PIM prestaje sa pružanjem usluga i Vaš nalog Vam više neće biti dostupan.
  2. PIM ne odobrava refundiranje niti povraćaj do tada uplaćenog novca.
  3. Biće Vam poslata faktura na sva preostala ugovorom dogovorena dugovanja.
  4. Vaš PIM sajt više neće biti dostupan.

Obještećenje

Ukoliko korišćenjem platforme korisnik proizvede pravne posledice po PIM, korisnik se obavjezuje da će preuzeti odgovornost i pokriti sve sudske troškove PIM-a.

Izmjene usluga i cijena

 1. Cijene pružanja usluga se mogu promjeniti 30 dana nakon zvaničnog obavještenja.
  Zvanično obavještenje se smatra obavještenje postavljeno na PIM sajtu (https://pimsites.me) ili mail poslat korisnicima od strane pim korisničke službe.
 2. PIM zadržava pravo da u bilo kom momentu izmjeni ili obustavi bilo koji deo usluga koji pruža korisnicima bez prethodnog obavještenja.

Pozivanje na uslove korišćenja

Ukoliko PIM odluči ili iz bilo kog drugog razloga ne iskoristi neko pravo iz ovog ugovora u datom momentu to ne znači da se trajno odriče tog prava i da ga neće primeniti u narednom periodu. Ukoliko se bilo koja stavka ovog ugovora kosi sa prethodnom verzijom kao važeća će se smatrati stavka iz poslednje verzije.